קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&act=view&dbid=docs&dataid=202&fid=f5&name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202016.doc