קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&act=view&dbid=docs&dataid=141&fid=f5&name=%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8.doc