קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&dbid=contactNewFamily&act=edit